Rafting Reklam

Ýstanbul ve Ankara'ya en yakýn rafting merkezi olan Melen'de rafting baþkadýr.

Rezervasyon ve tesis hakkýnda detaylý bilgi için týklayýnýz.

 Bizimle iletiþim kurmak veya Reklam vermek için raftingmerkezi@gmail.com adresini kullanabilirsiniz.

 Reklam verecek olan web sitesi T.C Kanunlarýna, örf, adet, genel ahlak kurallarýna, tüketici ve telif haklarýna aykýrý, haksýz rekabete yol açacak ve reklamý yayýnlayan sitenin prestijini olumsuz yönde etkileyecek þekilde olamaz.

 www.raftingturlari.net bir sayfaya birden çok reklam alabilir.

 www.raftingturlari.net'e reklam vermek isteyen kiþi veya kurum yukarýdaki þartlarý kabul etmiþ sayýlýr..